مسببان اصلی واقعه عاشورای 1388 ؟!

wowتخلفات فردی به دو صورت است؛ گاهی شخص آن را با قصد انجام می دهد و گاهی در ارتکاب آن تخلف قصدی ندارد؛ اما به هر حال اگر تخلفی را حتی بدون قصد انجام دهد جنبه حقوقی آن پا پابرجاست هرچند که جنبه جزایی ندارد.

     تخلفات اجتماعی به مراتب از تخلفات فردی سنگین تر است؛ لذا کسانی که بیانیه می دهند و سبب تحریک مردم می شوند، کارشان مصداق تخلف اجتماعی است و باید رسیدگی و با آنها برخورد شود.

ما یک «سبب» داریم و یک «مباشر»، آنهایی که در روز عاشورا به هتک حرمت پرداختند، جزء  مباشرین هستند ولی مسبب این قضیه آنهایی بودند که بیانیه دادند و تحریک کردند.

دادگاه صالحه باید در این مورد به دقّت بررسی نماید؛ زیرا  که بعضی مواقع سبب اقوی از مباشر است.

/ 0 نظر / 18 بازدید