# انقلاب_اسلامی

« ما » بی‏شماریم

... سجادهرابایدرویآتشانداختوگرنهابنملجمهمبلدبودنمازبخواندآنهمباتعقیبات! سلمانبایدبودنهمسلمان. تنهاپزندهیدکهماقبلاز22 بهمنمسلمانبودهایمقبلاز22 بهمنهمریشمیگذاشتیم. ریشبایدریشهدرجهادداشتهباشدنهدرباغچهپدربزرگ. شماغلطکردیدقبلازانقلابمسلمانبودید؛شمااحتراماماممارانگهنداشتید  وداریدازادبماوصبرمابدبرداشتمیکنید. خمینینبودبراییکیاحسینگفتنبایدصدبار ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید