« ما » بی‏شماریم

... سجادهرابایدرویآتشانداختوگرنهابنملجمهمبلدبودنمازبخواندآنهمباتعقیبات! سلمانبایدبودنهمسلمان. تنهاپزندهیدکهماقبلاز22 بهمنمسلمانبودهایمقبلاز22 بهمنهمریشمیگذاشتیم. ریشبایدریشهدرجهادداشتهباشدنهدرباغچهپدربزرگ. شماغلطکردیدقبلازانقلابمسلمانبودید؛شمااحتراماماممارانگهنداشتید  وداریدازادبماوصبرمابدبرداشتمیکنید. خمینینبودبراییکیاحسینگفتنبایدصدبار ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید
اسفند 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
11 پست